Kerkelijk boek

Boven de deur van deze kerk in Apeldoorn hangt de bijbel. Nu ja, een boek met een verwijzing naar de bijbel. Twee verzen uit het Oude Testament, Koningen 8 en twee verzen uit het Nieuwe Testament, Efeziërs 2. Verhalen over de kerk als heilig gebouw.

Mooi om te zien is hoe deze verzen in drie verschillende bijbelvertalingen er zo verschillend uitzien. Van heel formeel in de Statenvertaling, tot heel gewoontjes in de Bijbel in gewone taal.

Koningen 8, vers 29-30

Statenvertaling
Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelk Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats.
Hoor dan naar de smeking van Uw knecht, en van Uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden; en Gij, hoor in de plaats Uwer woning, in den hemel, ja, hoor, en vergeef.

Herziene Statenvertaling
Laat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan U hebt gezegd: Mijn Naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar op deze plaats zal bidden. Luister dan naar de smeekbede van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En U, luister in Uw woonplaats, in de hemel, ja luister, en vergeef.

Bijbel in gewone taal
Ik vraag u om dag en nacht goed op deze tempel te letten. Deze plaats waarvan u gezegd hebt: ‘Daar zal ik wonen.’ Luister naar het gebed van mij en uw volk, hier bij deze tempel. Luister naar ons vanuit de hemel waar u woont. Luister naar ons, en vergeef ons.

Efeze 2, vers 20-21

Statenvertaling
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere.

Herziene Statenvertaling
Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere.

Bijbel in gewone taal
Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de heilige geest.